Arbeidstilsynet kontrollerer renholds bransjen

Arbeidstilsynet skal nå ut og kontrollere renholdsbransjen – en bransje som over tid har vært preget av blant annet manglende overtidsbetaling, høyt arbeidspress og lite oppfølging fra nærmeste leder.

Arbeidstilsynet kontrollerer renholds bransjen
Arbeidstilsynet kontrollerer renholds bransjen

INNSATS I RENHOLDSBRANSJEN: Arbeidstilsynet skal nå ut og kontrollere renholdsvirksomheter landet over. FOTO: Arbeidstilsynet

Tilsynene vil bli gjennomført over hele landet. – Alle renholdsvirkomheter må nå være forberedt på å få besøk fra oss, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Sårbar for useriøsitet og utnyttelse

Renholdsbransjen slår ut på flere av sårbarhetskriteriene for utnyttelse i arbeidslivet: mange ansatte med utenlandsk bakgrunn, få krav til utdanning, fysisk belastende arbeid og en del ubekvemme arbeidstider.

– Utenlandske arbeidstakere er som regel mer sårbare for utnyttelse. Det er ofte språkbarrierer som skaper utfordringer og de kan ha mindre kunnskap om både rettigheter og plikter i arbeidslivet, sier Vollheim.

– Derfor skal vi nå gjennomføre en innsats der vi blant annet gjennom tilsyn skal undersøke om arbeidstakere får allmenngjort lønn og vi skal følge opp godkjenningsordningen for renhold, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Tidligere kontroller har vist at det er en del useriøse aktører i renholdsbransjen.

– Selv om de aller fleste har et ønske og en ambisjon om å drive seriøst, ser vi at det i denne bransjen både fins noen kriminelle aktører som bevisst bryter blant annet arbeidsmiljølovverket og en del useriøse som ikke kjenner, eller bruker tid på, regelverket.

Viktig samarbeid med partene

Arbeidstilsynet har et godt etablert samarbeid med partene gjennom bransjeprogram for renhold. Denne innsatsen tas godt imot.

– Vi samarbeider tett med Arbeidstilsynet og arbeidstakersiden og ønsker innsatsen velkommen, sier fagsjef Ingeborg Malterud fra NHO Service og Handel.

– Vi ser behovet for hyppigere, treffsikre tilsyn og står sammen i kampen mot arbeidslivskriminalitet og utnyttelse av arbeidstakere. Det handler om respekt for yrket, respekt for den seriøse delen av bransjen som har gått foran og utviklet godkjenningsordningen. Og det handler om rette konkurranse – og ansettelsesvilkår. NHO Service og Handel vil fortsette å bidra til dette viktige arbeidet Arbeidstilsynet nå går i gang med.

Brede Edvardsen, nestleder i Norsk Arbeidsmannsforbund er enig:

– Arbeidstilsynet har en særs viktig rolle når det gjelder å motarbeide arbeidslivskriminalitet og useriøsitet i renholdsbransjen, nettopp fordi vi her finner mange arbeidstakere det kan være lett å utnytte. Vi er svært fornøyde med at man nå setter i verk en ekstra satsing mot dette området. Arbeidstilsynet har sanksjonsmuligheter, og må være synlige og til stede. Det har selvfølgelig stor betydning for renholderne, men det er også avgjørende for at de seriøse bedriftene på sikt skal overleve.

Krav om minstelønn

Renholdsbransjen er en allmenngjort bransje. Det betyr at ansatte i renholdsvirksomheter har krav på minstelønn. Minstelønn er fastsatt blant annet for å sikre like lønnsvilkår for alle ansatte i en bransje der ansatte kan være sårbare for å bli utnyttet, og gjelder uavhengig av om arbeidstaker er norsk eller utenlandsk. Det har heller ingen betydning om arbeidstaker er fast eller midlertidig ansatt eller jobber i hel- eller deltidsstilling.

Renholdsvirksomheter skal ha godkjenning

I 2012 ble det innført en godkjenningsordning for renholdsvirkomheter og det er både forbudt å drive uten godkjenning og å kjøpe renholdstjenester fra renholdsvirksomhet som ikke er godkjent. Alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester i Norge, skal søke om godkjenning. Det gjelder også de som leier ut personer som utfører renholdstjenester.

Kravet om godkjenning gjelder også for selvstendig næringsdrivende, enten foretaket har ansatte eller ikke. Dersom det ikke er ansatte i virksomheten, skal det sendes inn søknad om godkjenning i Altinn uten vedlegg, og innehaver/deltaker skal bestille HMS-kort til seg selv.

Virksomheter med renholdere som kun utfører renholdstjenester innad i egen virksomhet, skal ikke søke om godkjenning.

Godkjente renholdsvirksomheter er registrert i renholdsregisteret på arbeidstilsynet.no.

Tips oss

Du kan varsle Arbeidstilsynet om kritikkverdige arbeidsmiljøforhold på egen arbeidsplass og tipse om forhold du er vitne til på andre arbeidsplasser. Du kan velge å være anonym. Vi vurderer alle tips og varsel, og om vi skal følge opp med tilsyn. Bruk vårt online tipsskjema: https://tips.arbeidstilsynet.no/skjema/intern

Del innlegg

Din sikkerhet - Vårt ansvar

Oppnå essensiell kompetanse for å utføre omfattende og strukturert HMS-arbeid, i tråd med aktuelle krav. Hos oss står verdiskapning, sikkerhet og tillit sentralt, uavhengig av arbeidssted

Artikler

Eksklusive tilbud

Bedrifts telefoni

Diverse
Scroll to Top