5/5

HMS-kurs for Daglig leder

Obligatorisk hmskurs for ledere – nettkurs opplæring for ledere iht. Arbeidsmiljøloven §3-5. Nett kurset gir et godt grunnlag for ledere til å utføre systematisk-HMS på en tilfredsstillende måte.

Kun Kr 899,-

Mer enn 5000 bedrifter har vist tillit til Norsk HMS Senter.

Vi samarbeider med individer, team og bedrifter for å lære, utvikle strategier og prosesser som kan forbedre HMS-sikkerheten og arbeidskulturen på en kreativ og interessant måte, og gjøre det sikrere. Her er noen av våre samarbeidspartnere og kunder.

Daglig leder, verneombud

Lovpålagt kurs for daglig leder. Online HMS kurs

Arbeidsmiljøloven § 3-5

HMS-Kurs for ledere gir grunnleggende opplæring i Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid til ledere i alle bransjer. Kurset gir kunnskap om gjeldende krav og hva som kjennetegner en god og systematisk HMS-hverdag, samt hvordan ledere kan legge til rette for målrettet og systematisk arbeid for å implementere Helse, Miljø og Sikkerhet på arbeidsplassen. Ifølge arbeidsmiljølovens § 3-5 er slik opplæring obligatorisk for arbeidsgivere, som dermed er forpliktet til å gjennomføre HMS-kursing.

Målgruppe: Dette kurset i HMS er lovpålagt for øverste ledere og deres stedfortredere i henhold til Arbeidsmiljøloven § 3.5, og er rettet mot ansatte med stillingstitler som daglig leder, avdelingsledere og administrerende direktør. Opplæringen passer også for personansvarlige, teamledere og mellomledere. Ifølge Arbeidsmiljøloven § 3-5 er det arbeidsgiver som er pålagt å gjennomføre opplæring i Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid, og plikten kan ikke delegeres bort da den er personlig.

5/5

Godkjent HMS kurs for daglig leder og arbeidsledere

Kurset er basert på e-læring og er en av de mest effektive, informative og kostnadseffektive plattformen for gjennomførelse av godkjent og kvalitets sikret hms kurs. Kurset gjennomføres på 2-3 timer. Kursbevis blir utsendt når kurset er bestått.

Verneombud

HMS

Godkjent nettbasert HMS kurs for daglig leder og arbeidsledere

Vårt nettbaserte HMS-kurs er skreddersydd for daglig leder og arbeidsledere. Det er godkjent og gir en effektiv opplæring som dekker alle nødvendige områder innen helse, miljø og sikkerhet. Ta ledelsen i HMS med vårt kurs og sikre at din virksomhet er i samsvar med gjeldende regelverk. En praktisk tilnærming til læring, tilgjengelig når det passer for deg.

Registrer bruker og start kurset

Det er raskt og enkelt å kjøpe tilgang til HMS-kurset. Trykk på ”Kjøp kurset” og fyll ut skjema med informasjon om deg og ditt firma, så kan du starte kurset.

Ta Kunnskapsprøven

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitets betingelser.

Kursbevis

Når kunnskapstesten er fullført vil du motta kursbeviset på e-post. Kursbeviset ligger tilgjengelig i 12 måneder på "din side". Kursbeviset er gyldig bekreftelse på at du har gjennomført HMS kurs for daglig leder.

HMSKURS FOR LEDERE - NETTKURS

Vi har lagt til rette for at du skal lykkes og derfor har vi bestått garanti på kurset. Et godt oppsett sammen med tydelig framstilling gjør det enkelt å tilegne seg den nye kunnskapen og informasjonen. I tillegg har du full tilgang på kurset i tolv måneder etter bestilling. Dette betyr at du kan repetere hele kurset eller enkeltmoduler ved behov.

Kun 899,-

5/5

Godkjent HMS kurs for verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Kurset er basert på e-læring og er en av de mest effektive, informative og kostnadseffektive plattformen for gjennomførelse av godkjent og kvalitets sikret verneombudskurs. Kurset gjennomføres på 2-3 timer. Kursbevis blir utsendt når kurset er bestått

Kun 899,-

Verneombud - vo

VI ER HER FOR Å BISTÅ

Vi samarbeider med mennesker, team og bedrifter for å lære, utvikle strategier og prosesser for å gjøre HMS sikkerheten og arbeidskulturen bedre, sikrere og mer kreativt gjennom en interessant og lærerikt HMS kultur. Trenger du bistand er vi aldri langt unna.

21 01 40 44

Kundesenter 09:00 – 15:00

Scroll to Top

Daglig leder HMS kurs

Krav: Kurset krever ingen forkunnskaper eller innkjøp av materialer. 

Betaling: Kurset betales i sin helhet ved kredittkort eller visa. For faktura kontakt kundeservice.

Målgruppe: I henhold til Arbeidsmiljøloven § 3.5 er det lovpålagt med HMS-kurs for øverste ledere og deres stedfortredere. Kurset er dermed rettet mot personer med stillings titler som daglig leder, avdelingsleder og administrerende direktør. Opplæringen passer også for personalsjefer, teamledere og mellomledere som utfører arbeidsgiverfunksjoner. Det er viktig å merke seg at Arbeidsmiljøloven § 3-5 fastslår at det er arbeidsgiveren selv som må gjennomføre opplæringen i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan derfor ikke delegeres til andre.

Kursbevis: Etter bestått kunnskapstest vil du motta kursbeviset ditt via e-post. Det vil også være tilgjengelig på Min Profil i 12 måneder etter påmelding, og vil dermed være lett tilgjengelig for deg. Kursbeviset er en gyldig bekreftelse på at du har tilegnet deg nødvendig kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet, og kan fremvises ved inspeksjon fra Arbeidstilsynet.

Arbeidsgiver har plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Her kan du lese om hvilke temaer som bør inngå i opplæringen.

Hvorfor opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid?

Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Hensikten med en plikt til opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver må ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten.

Hvem har plikt til gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid?

Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.

Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere, skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav b.

Mål med opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Opplæringen har som mål å:

 • Gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø og sikkerhet i virksomheten.
 • Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø, sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomheten.
 • Bidra til at arbeidsgiver ser verdien av et velfungerende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
 • Bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten, herunder også omstillingsprosesser.
 • Sette arbeidsgiver i stand til aktivt å bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for å fremme en kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet i virksomheten.
 • Gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og arbeidsmiljøet i egen virksomhet.
 • Bidra til at arbeidsgiver driver godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid.

Opplæringens innhold

Det er en klar intensjon at arbeidsgivers opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal tilpasses den enkelte virksomhets og bransjes risiko- og driftsforhold.

Følgende temaer bør blant annet inngå i opplæringen:

 • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
 • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Opplæringen skal gi arbeidsgiver:

 • Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
 • Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.
 • Kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter som har særlig betydning for egen virksomhet og bransje.
 • Kunnskap om:
  • Arbeidsgivers plikter.
  • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning.
  • Verneombudets funksjon og oppgaver.
  • Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver.
  • Bedriftshelsetjenestens funksjon.

Arbeidsmiljøfaktorer

Med utgangspunkt i arbeidsgivers virksomhet, dens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse, skal opplæringen gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det i virksomheten skal utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til de til enhver tid gjeldende krav i lov og forskrift.

Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner

Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan de organisatoriske, fysiske og psykososiale forhold i virksomheten virker inn på arbeidsmiljøet, samt hvilke positive og negative helsemessige konsekvenser dette kan ha.

Inkluderende arbeidsliv

Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan man kan arbeide for å oppnå et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsrelasjoner, herunder hva som blant annet fremmer:

 • God kommunikasjon og godt samarbeid.
 • Faglig og personlig utvikling for den enkelte.
 • Partssamarbeid og medvirkning fra de ansatte.
 • Forutsigbarhet og tydelighet med hensyn til hvem som har myndighet, ansvar og oppgaver i virksomheten.

Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det i virksomheten skal arbeides for et inkluderende arbeidsliv, blant annet viktigheten av å:

 • Tilrettelegge for arbeidstakere slik at de bevarer sin helse og arbeidsevne.
 • Tilrettelegge for arbeidstakere med redusert arbeidsevne og arbeidstakere med funksjonshemming.
 • Sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær.
 • Iverksette tiltak for å hindre utstøting av arbeidstakere.

Gjennomføring av opplæringen

Hvordan kan opplæringen gjennomføres?

Det er en klar intensjon at opplæringen skal gjennomføres på en måte som er tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Det er derfor ikke stilt krav til opplæringens omfang. Veiledningens kriterier for opplæringens innhold vil være retningsgivende for hvor omfattende opplæringen skal være.

Det er fra lovgivers side ikke stilt krav om hvem som skal forestå opplæringen eller hvordan opplæringen skal gjennomføres. Opplæringen kan gis av bransjeorganisasjoner, profesjonelle opplæringsinstitusjoner, ved bedrifts intern opplæring eller av andre som har relevant kompetanse. Det anbefales at opplærings innholdet relateres til erfaringer, eksempler og situasjoner fra egen virksomhet. Like fullt skal opplæringen føre til en reell kunnskaps- og kompetanseheving.

Dokumentasjon på gjennomført opplæring

For å oppfylle kravene til helse-, miljø- og sikkerhetsopplæring må arbeidsgiveren kunne vise til skriftlig dokumentasjon som bekrefter at opplæringen er gjennomført. Dette kan enkelt oppnås ved å vise frem et kursbevis som viser gjennomføring av opplæringen. Hvis opplæringen er gjennomført internt i bedriften, må dette dokumenteres skriftlig. Det er viktig at dokumentasjonen inneholder en beskrivelse av innholdet i opplæringen som er gjennomført.