|

Det fjerde blogg innlegget for test

Har kommunen din en gåstrategi?

Vil kommunen din at du skal komme deg til og fra jobb til fots? Da bør den lage en «gåstrategi». Strategisk planlegging og lokal forankring er virkningsfulle verktøy for kommuner som vil lykkes med dette.

Redaksjonen i HMS-magasinet

PUBLISERT Tirsdag 08. juni 2021 – 15:04

WALKMORE

TØI-rapporten er utarbeidet under forskningsprosjektet WALKMORE, som skal utvikle kunnskap om hvordan man kan planlegge og utvikle små norske byer på måter som bidrar til at opplevelsen av å gå blir bedre og at flere går mer.

Du kan lese hele rapporten her. (Kilde: TØI)

Gåstrategier er et nyttig verktøy for kommuner som ønsker at folk skal gå mer, skriver Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Gange som transportmiddel blir stadig mer aktuelt når man diskuterer byutvikling og bytransport. At flere går mer kan bidra til redusert bilbruk, trafikkmengder og utslipp, bedre folkehelse, triveligere og mer levende byer, økt sosial interaksjon og styrking av kollektivtrafikkens konkurransekraft.

I en ny TØI-rapport har forskerne undersøkt egenskaper som gjør gåstrategier til gode og virkningsfulle verktøy i kommunal planlegging, og som kan hjelpe kommuner til å utarbeide gåstrategier som treffer gitte mål og målgrupper. Case-byer var Haugesund, Trondheim og Ås.

Dette anbefaler forskerne

Disse anbefalingene bør ligge til grunn når kommuner utvikler sine gåstrategier:

  • Gåstrategien bør bestå av både en langsiktig og helhetlig strategisk del og en mer kortsiktig og konkret tiltaksplan som revideres ofte.
  • Gåstrategien bør være utarbeidet av kommunen selv. Det bygger kunnskap, eierskap og engasjement.
  • Forankre gåstrategien bredt – både administrativt, politisk og i befolkningen.
  • Involver flere avdelinger i kommunene og andre relevante aktører
  • Inkluder medvirkning av befolkningen (barnetråkk og kartfesting av data og tiltak kan bidra til engasjement).
  • Inkluder gåstrategier i kampanjer som uansett gjennomføres.

Case-byenes gåstrategier

De tre kommunenes gåstrategier har mange fellestrekk, blant annet langsiktige strategier, lokalt utviklede planer, bred forankring politisk og administrativt, legge oppgavene til en fast funksjon, og inkludering av fagpersoner på tvers av sektorer.

Samtidig er gåstrategiene ganske forskjellige siden de var tilpasset lokal kontekst og behov.

Gåstrategien i Haugesund er et bakgrunnsdokument til kommuneplanen og består av et kart med viktige forbindelser og hvordan disse knytter sammen målpunkt for gående. Den har også en tiltaksplan rettet mot fire ulike temafelt: arealbruk, byutvikling, utforming og holdninger.

I Trondheim har gåstrategien søkelys på snarveier, synliggjøring av gange i gatebildet og informasjonsdesign (skilt, logo, budskap malt på gater og fortau).

Ås kommune har laget en felles sykkel- og gåstrategi som følger plan- og bygningslovens prosedyrer med medvirkning, høringer og vedtak. Den har en langsiktig del som ligger fast, og en kortsiktig tiltaksdel som re­videres årlig i forbindelse med at det kommunale budsjettet vedtas.

(toi.no)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *