Internkontrollsystem

System for HMS-arbeid som dekker alle elementene
for en systematisk og effektiv HMS hverdag. 

MER ENN BARE HMS

Vi samarbeider med mennesker, team og bedrifter for å lære, utvikle strategier og prosesser for å gjøre HMS sikkerheten og arbeidskulturen bedre, sikrere og mer kreativt gjennom en interessant og lærerikt HMS kultur. Her er et lite utvalg av noen av våre partnere og kunder.

Internkontroll

Den som leder virksomheten, har plikt til å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS, blir fulgt systematisk opp. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring. Oppfølgingen gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Internkontrollforskriften er utgitt med veiledning og kommentarer. Der kan du se hvordan arbeidet bør legges opp for virksomheter som er små og lite risikoutsatt og hva som skal til der det er mange ansatte eller HMS-utfordringer.

Skriftlig dokumentasjon

Bedriftens HMS-arbeid skal dokumenteres skriftlig. Det skal gå klart fram når og hvordan ulike forhold risikovurderes og kontrolleres, og hvordan dere skal forebygge, avdekke og rette opp feil. Det skal også være tydelig hvem som har ansvar for alle ledd i kartleggingsarbeidet, vurdering av risiko og gjennomføring av tiltak.

Det skal være skriftlige beskrivelser av:

  • hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet.
  • hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS.
  • hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende).
  • hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet (handlingsplan).
  • rutine for å håndtere feil og mangler.
  • hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten.

For små bedrifter med lite risikofylt aktivitet, behøver ikke dette bli så omfattende. Veiledningen og kommentarene som er gjengitt sammen med forskriften, gir oppskriften og et grunnlag for det dere trenger til en liten virksomhet. Men det er viktig at du tenker gjennom alle ledd og tilpasser systemet til akkurat den virksomheten og de forholdene som er aktuell hos dere.

Internkontroll system

«- Med styringssystem fra Norsk HMS senter er det enkelt for din bedrift å håndtere HMS og prosjektstyring.

– Systemet er tilpasset din bransje og alle sjekklister, prosedyrer og skjema oppdateres fortløpende slik at du innfrir alle kravene til godt HMS arbeid.

Alt du trenger for å holde
bedriften innenfor regelverket

Bonus: Inkluderer både Kvalitetssystem og HMS-system

Kun 2990,-

«- Med styringssystem fra Norsk HMS senter er det enkelt for min bedrift å håndtere HMS og prosjektstyring.

– Systemet er tilpasset min bransje og alle sjekklister, prosedyrer og skjema oppdateres fortløpende slik at jeg innfrir alle kravene til godt HMS arbeid…»

Kontroll til
fingerspissene

HMS-forskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn. Du kan gå ut fra at den gjelder for deres bedrift, så sant dere produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester. Først og fremst er internkontroll arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i forbindelse med HMS-arbeidet

Bilder

Kontroll og dokumentasjon av alt utført arbeid med bildefunksjonen.

Sjekklister

Alle nødvendige sjekklister tilpasset din bedrift og din bransje

Filopplastning

Støtte for opplastning av de fleste filtyper for å sikre gode dokumentasjonskrav.

Prosedyrer

Alle nødvendige prosedyrer kan tilpasses bedriften i henhold til lovpålagte krav.

Arkiv

Ta vare på viktige dokumenter på et sted med et digitalt arkiv.

Skjema

Alle nødvendige skjema holdes oppdatert og kan enkelt brukes ved behov.

Avviksregistrering

Registrering av avvik i kombinasjon med bilder eller filopplastning sikrer gode avviks rutiner.

Prosjektsenter

Her kan du loggføre alt arbeidet bedriften gjøre. Spesielt nyttig i forhold til Sentralgodkjenning..

«- Med styringssystem fra Norsk HMS senter er det enkelt for din bedrift å håndtere HMS og prosjektstyring.

– Systemet er tilpasset din bransje og alle sjekklister, prosedyrer og skjema oppdateres fortløpende slik at du innfrir alle kravene til godt HMS arbeid.

Internkontroll system

System for systematisk HMS-arbeid

KUN 2990,-

Hva vil skje dersom forskriftene om internkontroll ikke følges?​

Konsekvenser

Det finnes tilsynsmyndigheter som kontrollerer at HMS-bestemmelsene følges. Disse kan regelmessig komme på besøk, både anmeldt og uanmeldt, gjerne om noen tipser dem om at ikke alt er i orden ved en bedrift. Tilsynet kan innebære stikkprøver, men det kan ende med en komplett gjennomgang av HMS-systemet om det skulle dukke opp noe som ikke stemmer.

Deretter settes det gjerne en frist for at manglene på den interne kontrollen kan rettes opp i. Om bedriften til fristen ikke har klart å etterkomme minimumskravet til internkontroll kan bøter komme på tale. Om alvorlige brudd avdekkes kan det også ende med politianmeldelse.

Dertil kommer også det som gjerne kalles for solidaritetsansvar. Lovverket forplikter nemlig kunder og leverandører å sjekke opp i om deres samarbeidspartnere har gode HMS-rutiner. Dette krever gjerne også dokumentasjon som de igjen kan forelegge om de skulle kontrolleres.

Når det kommer til forsikringspremien er det også verdt å legge merke til at dårlige rutiner for internkontroll kan brukes som et påskudd for å heve premien. Om manglene er graverende, eller om simpelthen dokumentasjonen er fraværende kan dette føre til alvorlige problemer om der trengs forsikringsoppgjør ved skadetilfeller.