Sentral godkjenning

Sentralgodkjenning trenger ikke være så vanskelig. Vi hjelper deg med kvalitetsstempelet bedriften trenger.

Vi har hjulpet over 5.000 bedrifter i Norge med sentral godkjenning og HMS

Erklære ansvarsrett

Sentral godkjenning er en generell prekvalifisering av foretaks kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10), og innebærer at man blir godkjent for ansvarsrett innenfor bygg- og anleggsbransjen. Alle foretak som driver søkepliktig arbeid må erklære ansvarsrett i byggeprosjekter.

Der man tidligere kunne søke lokal godkjenning som erstatning for å være sentralt godkjent, skal man nå erklære ansvarsrett. Istedenfor å behandle søknader, skal kommunene drive tilsyn i større grad, for å kontrollere at foretak som erklærer ansvarsrett oppfyller kravene i plan- og bygningsloven. Vi tror derfor sjansen for å bli kontrollert er mye større for foretak som ikke har sentral godkjenning.

Sentral godkjenning til din bedrift

Vi bistår deg med hele prosessen ved anskaffelse av Sentral godkjenning.

Kun 4.490,-

VI ER HER FOR Å BISTÅ

Det kreves ytterligere informasjon for å sitte i gang en prosess om Sentral godkjenning. Vi kontakter deg pr E-post for en gjennomgang før du bestemmer deg om du vil bestille eller ikke. Konsulent timen er helt GRATIS

21 01 40 44

Kundesenter 09:00 – 15:00

Addresse: Strandgata 16B, 3725 Skien

Bistand til søknad om sentral godkjenning omfatter bl.a. følgende arbeid:

Foretakets organisasjon

Vurdering av foretakets organisasjon og samlet kompetanse. Alle nødvendige opplysninger skal kunne dokumenteres.

Godkjenningsområder

Hvilke godkjenningsområder og tiltaksklasser det er mulig for foretaket å oppnå.

Prosjekter

Hva som er tilstrekkelig antall prosjekter (minimum fire) i forhold til ønskede godkjenningsområder / tiltaksklasser og foretakets kompetanse.

Referanseprosjekter

Vurdering av innsendte referanseprosjekter. Vi ser til at prosjektene er godt nok beskrevet og at nødvendige opplysninger kan dokumenteres

Revisjonserklæring

Se til at opplysninger om kvalitetsikringsystemet og revisjonserklæring foreligger, og ved behov bistå med utarbeidelse av revisjonserklæring.

Informasjon

Fylle inn all informasjon i korrekte blanketter/søknadsskjemaer og sende søknaden inn til Direktoratet for byggekvalitet, fortrinnsvis via Bygg-Søk sentral godkjenning.

Mer enn et merke

Sentral godkjenning er et kvalitetsstempel som viser at du har den nødvendige kompetansen.  Det er også en generell prekvalifisering av foretakets kvalifikasjoner iht. kravene i byggesaksforskriften.

LURER DU PÅ NOE?

FAQ

Lurer du på noe om sentral godkjenning? Her finner du svar på generelle spørsmål om ordningen.

I søknaden må du dokumentere utdanning, referanseprosjekter og en organisasjonsplan. Du må også dokumentere at foretakets faglige ledelse er fast ansatt i foretaket. I tillegg må du bekrefte elektronisk at foretaket har kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningslovgivningen og at foretaket oppfyller internkontrollforskriftens krav til helse, miljø og sikkerhet.

Her kan du kan lese nærmere om hva du trenger til søknaden.

Sentral godkjenning gis for 3 år av gangen.

Minstekravet til utdanningsnivå er utdanning på fag-/svennebrevnivå eller tilsvarende. Dette gjelder også i de tilfellene hvor søknaden vurderes i henhold til overgangsbestemmelsen. Det er også mulig å ta fag- og svenneprøve uten læreforhold og skole gjennom praksiskandidatordningen. Ta kontakt med fylkeskommunen din for mer informasjon om dette.

Dokumentasjonen av utdanningen må være så utfyllende at det kan vurderes hva den svarer til av norsk utdanning. Du må sende inn en kopi av originaldokumentet og en oversettelse til norsk, dansk eller svensk. Dokumentasjonen må vise fagsammensetning, nivå og lengde på utdanningen.

Her kan du lese mer om godkjenning av utenlandsk utdanning.

Den sentrale godkjenningen følger organisasjonsnummeret. Dersom det opprettes et nytt organisasjonsnummer, må du derfor sende inn en ny søknad.

Ved sammenslåing av to eller flere foretak vil en samlet vurdering av det nye foretakets erfaring og kompetanse ha betydning for hvilke godkjenningsområder som er aktuelle.

Det er ikke nødvendig å søke om ny godkjenning hvis det overtagende foretaket viderefører sin tidligere aktivitet innenfor gjeldende godkjenningsområder.

Hvis det overtagende foretaket utvider sin aktivitet som et resultat av tilførte ressurser og ny kompetanse, kan du søke om endring for ønskede godkjenningsområder.

Vi gjør oppmerksom på at foretak med sentral godkjenning plikter å melde fra til Direktoratet for byggkvalitet om endringer i foretakets organisasjonsform og faglige kompetanse.

Nei, datterselskap med eget organisasjonsnummer kan ikke bruke godkjenningen til morselskapet. Datterselskap med eget organisasjonsnummer kan søke om sentral godkjenning innen sitt virkeområde ut fra erfaring og kompetanse som finnes i datterselskapet.

Dersom det opprettes et nytt organisasjonsnummer, må du inn med ny søknad. Kontakt Kundeservice for bistand.

Nei. Offentlige oppdragsgivere kan ikke stille krav om at foretak i bygge- og anleggsprosjekter skal ha sentral godkjenning. Offentlige oppdragsgivere som ønsker å få oppfylt krav som tilsvarer de som gjelder for sentral godkjenning, kan ta kravene inn i konkurransegrunnlaget. De kan derimot ikke kreve at foretaket faktisk har eller skaffer seg sentral godkjenning.
Ja, hvis foretaket skal utføre arbeid i tiltaksklasse 1 kan du søke kommunen om å erklære ansvar selv om foretaket ditt ikke oppfyller formalkravene. Du kan lese mer om dette i byggesaksforskriften § 11-4 sjette ledd.
Hvis et foretak benytter merket for sentral godkjenning uten å inneha godkjenning kan det bli ilagt gebyr, jf. SAK10 § 13-7:
  • kr 5 000 ved første gangs overtredelse
  • kr 10 000 ved andre gangs overtredelse
  • kr 15 000 ved påfølgende overtredelser

Referanseprosjektene skal inneholde: 

  • en redegjørelse av hvilke konkrete arbeidsoppgaver og roller foretaket har hatt i prosjektene
  • en beskrivelse av bygget/tiltaket (størrelse, antall etasjer osv.)
  • dato for ferdigstillelse
  • sporbarhet i form av kommunens saksnummer eller gårds- og bruksnummer

Det er nødvendig med dekkende beskrivelser av referanseprosjektene for å kunne vurdere prosjektenes relevans opp mot godkjenningsområdets faglige innhold.

Eksempel på beskrivelse av et referanseprosjekt for utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1:

Foretaket sto ansvarlig for oppføring av ny enebolig i 1,5 etasje med bruksareal på 240 m2. Vi har utført alt av innvendig og utvendig tømrerarbeid på eneboligen. Blant annet bjelkelag, innvendig og utvendige vegger, montering av takstoler mm. Vi utførte selv støp av ringmur og plate på mark.

Ja, du kan vise til praksisen som den faglige lederen har opparbeidet i tidligere ansettelsesforhold. Praksisen må bygge på det utdanningsnivået som kreves.

Du må dokumentere praksis av en viss varighet avhengig av funksjon og tiltaksklasse. I tabellen i byggesaksforskriften § 11-3 kan du se hvor mange års arbeidserfaring som kreves for ulike funksjoner og tiltaksklasser.

Referanseprosjektene må dekke det vesentligste av godkjenningsområdets faglige innhold.

Eksempel: For funksjonen ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 2 må foretaket dokumentere at det har faglig ledelse med utdanningsnivå tilsvarende høyere fagskolegrad med tilhørende 10 års relevant praksis eller utdanningsnivå tilsvarende bachelorgrad med tilhørende 6 års relevant praksis.

For de godkjenningsområdene foretaket søker fornyelse av, holder det at du viser til minst ett oppdatert referanseprosjekt. Dersom søknaden omfatter nye godkjenningsområder, må du dokumentere at kravet til praksislengde er oppfylt for de nye områdene.

Ja, foretak med sentral godkjenning har plikt til å melde fra til Direktoratet for byggkvalitet om endringer som har betydning for godkjenningen, slik som endringer i faglig ledelse.

Ja. Sentral godkjenning er en frivillig ordning som beskriver foretakets seriøsitet og faglige kompetanse. Det er ikke et krav om å ha sentral godkjenning for å erklære ansvarsrett i kommunen. Når kommunen skal prioritere og velge hvilke foretak de skal føre tilsyn med, skal det legges vekt på om foretaket har sentral godkjenning.

Det er samme prosedyre for å søke endring eller fornyelse av godkjenningen som å søke sentral godkjenning første gang. Du må dokumentere utdanning, referanseprosjekter og en organisasjonsplan. Du må også dokumentere at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket. I tillegg må du bekrefte elektronisk at foretaket har kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningslovgivningen og at foretaket oppfyller internkontrollforskriftens krav til helse, miljø og sikkerhet.

Kontakt oss, og vi kan bistå deg.

For de godkjenningsområdene foretaket søker fornyelse av, holder det at du viser til minst ett oppdatert referanseprosjekt. Dersom søknaden omfatter nye godkjenningsområder, må du dokumentere at kravet til praksislengde er oppfylt for de nye områdene.

Søknad om fornyelse av sentral godkjenning sendes innen to måneder før utløpet av godkjenningsperioden. 

Hvis du ønsker å utvide godkjenningen, må du sende inn en endringssøknad. Selv om du sender en søknad om endring midt i godkjenningsperioden, endres ikke tidspunktet for når det skal søkes om fornyelse. Du kan søke om endring frem til det gjenstår seks måneder av godkjenningsperioden

VI ER HER FOR Å BISTÅ

Det kreves ytterligere informasjon for å sitte i gang en prosess om Sentral godkjenning. Vi kontakter deg pr E-post for en gjennomgang før du bestemmer deg om du vil bestille eller ikke. Konsulent timen er helt GRATIS

21 01 40 44

Kundesenter 09:00 – 15:00

Addresse: Strandgata 16B, 3725 Skien

E-post post@norskhmssenter.no

Sentral godkjenning er en generell prekvalifisering av foretaks kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10), og innebærer at man blir godkjent for ansvarsrett innenfor bygg- og anleggsbransjen. Alle foretak som driver søkepliktig arbeid må erklære ansvarsrett i byggeprosjekter.